Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

Antibioticabeleid

 

Naar schatting sterven elk jaar ongeveer 35.000 mensen in de Europese Unie door bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Enkele jaren geleden bleek al dat antibioticaresistentie aan een opmars bezig was. De maatschappelijke bezorgdheid rond overmatig antibioticagebruik en de nood aan een meer verantwoord gebruik van antibiotica is groot.

Over de jaren heen implementeerde Belpork vzw verscheidene acties die breed gedragen worden om tegemoet te komen aan deze maatschappelijke bezorgdheid. Een verantwoord antibioticumbeleid blijft ook in de toekomst een kernwaarde binnen onze kwaliteitswerking waar wij vanuit Belpork vzw actief aan blijven werken.

 

AB Register-databank

In 2014 richtte Belpork vzw de databank AB Register op, waarmee het antibioticumgebruik binnen de varkenshouderij in kaart werd gebracht en opgevolgd. Het was de eerste in zijn soort in België. Wat begon als een tool voor de varkenshouders die lid waren van Belpork vzw, groeide uit tot een vaste waarde binnen de registratie en analyse van antibioticumgebruik waar ook de kwaliteitsvzw’s Belplume voor de pluimveesector en IKM voor de melkveesector hun schouders onder zetten. In 2018 werd AB Register vzw opgericht, een samenwerking tussen Belpork, Belplume en IKM, die vanaf dan instaat voor het beheer van deze antibioticadatabank.

Naast de registratie van antibiotica zorgt het AB Register ook voor een eenvoudige opvolging van het antibioticumgebruik door middel van de periodieke rapporten. Sinds 2015 ontvangt elk bedrijf een rapport, in eerste instantie 6-maandelijks en sinds 2018 per kwartaal, waarin het antibioticumgebruik en de evolutie daarvan specifiek voor het bedrijf aan de hand van eenvoudige figuren en tabellen wordt weergegeven. In 2019 ging Belpork nog een stap verder in deze opvolging met de NRT-tool (Nearly Real Time rapportering tool) waarmee de varkenshouders op ieder moment een overzicht van hun antibioticumgebruik kunnen raadplegen per diercategorie. Deze rapporten bieden de veehouder eenvoudig inzicht in zijn antibioticumgebruik en laten hem toe maatregelen te nemen en het effect ervan op te volgen.

Op basis van het antibioticumgebruik dat wordt geregistreerd in het AB Register, wordt een BD100 berekend. Dit slaat op het aantal behandeldagen met antibiotica op 100 dagen. Dit getal wordt vergeleken met een vastgelegde aandachtswaarde en actiewaarde waardoor een varkenshouder in de groene(lager gebruik dan de aandachtwaarde), gele(gebruik tussen de aandachtswaarde en de actiewaarde) of rodezone (hoger gebruik dan de actiewaarde) geklasseerd wordt.

De periodieke rapporten staan de varkenshouders zo eveneens toe om zich te positioneren ten opzichte van de andere deelnemende varkenshouders.

Via de lastenboekwerking voorheen onder het Certus-kwaliteitslabel, nu met het BePork-kwaliteitslabel wordt intensief gewerkt aan een rationeel antibioticumgebruik. Voor alle aangesloten varkenshouders wordt alle gebruik van antibiotica door de verschaffers ervan geregistreerd in de AB Register databank. Tijdens controles wordt nagegaan of deze registraties correct en volledig gebeuren. De geregistreerde data worden niet alleen gebruikt om de veehouder inzicht te bieden maar vormen ook de basis van een duurzaam antibioticumbeleid binnen de kwaliteitswerking. Door de evaluatie van het gebruik over alle leden heen kan het effect van een bepaalde aanpak worden beoordeeld en waar nodig bijgestuurd.

 

Alertbedrijven

Vanaf 2021 gaan we nog een stap verder door ook de langdurige grootgebruikers, zogenaamde  alertbedrijvenin kaart te brengen en op te volgen. Dit zijn bedrijven die langdurig in de rode zone blijven hangen en waar het gebruik geen duidelijke daling vertoont. Ook bedrijven met een gebruik dat in de gele zone geklasseerd werd maar die ook al frequent in de rode zone zaten, worden aangeduid als alertbedrijven. Deze bedrijven dienen naast het  bedrijfsgezondheidsplan ook een extra actieplan op te maken met focus op hun antibioticumgebruik.

 

Convenant tegen antibioticaresistentie

Naast het intensieve antibioticumbeleid via onze kwaliteitswerking, zetten we onze schouders ook onder nationale initiatieven. Belpork vzw ondertekende zowel het nationale convenant 2016 – 2020 als het recente convenant 2021-2024 tegen antibioticaresistentie. Voor het convenant in 2016 realiseerden de aangesloten varkenshouders en hun dierenartsen door de implementatie van een paar concrete acties in onze kwaliteitswerking, waaronder verplicht gebruik AB Register, actieplannen voor grootgebruikers en restrictie op kritische antibiotica, opmerkelijke resultaten. Allereerst konden we het gebruik van kritische antibiotica bijna herleiden tot nul en bereikten we in 2019 een reductie van 35,8% ten opzichte van 2014 in het gebruik van antibioticum (mg/kg). Daarmee werd de totale daling in antibioticumgebruik die over alle dieren heen werd vastgesteld nagenoeg volledig gerealiseerd door de varkenshouders die deelnamen aan onze kwaliteitswerking.

Met de ondertekening van het AB convenant 2021-2024 willen we verder bouwen op de goede resultaten van het vorige convenant en samen met AMCRA en de andere stakeholders meestreven voor het behalen van de AMCRA 2024 doelstellingen. Door onder andere het AB Register verder te blijven ontwikkelen, een proactieve aanpak te implementeren door middel van het bedrijfsgezondheidsplan en het continu opvolgen, evalueren en bijsturen van ons huidige antibioticabeleid, blijven wij ons inzetten voor een verantwoord en duurzaam gebruik van antibiotica! Benieuwd hoe we dit concreet gaan aanpakken? Klik dan zeker hier voor meer info!

Met bovenstaande acties en projecten probeert Belpork vzw actief bij te dragen tot een meer verantwoord antibioticumgebruik in de varkenssector en zo ook de kwaliteit van ons Belgisch varkensvlees op zowel de binnen- als buitenlandse markt te garanderen.