Geen resultaten gevonden, probeer een ander zoekwoord.

BePork Welfare

 

Dierenwelzijn is één van de vijf pijlers waarrond de kwaliteitswerking binnen Belpork is opgebouwd. In 2017 is Belpork gestart met het uitwerken van een dierenwelzijnsinitiatief met de bedoeling dierenwelzijn verder te verankeren in de Certus-kwaliteitswerking.

Belpork is hiervoor een samenwerking gestart met verschillende externe partijen, zowel uit binnen- als buitenland, die ons met hun uitgebreide kennis en expertise op vlak van dierenwelzijn bijstaan in de verdere ontwikkeling van dit project. Het project is opgedeeld in verschillende fasen die hieronder kort worden toegelicht.

1

Administratieve doorlichting

In een eerste fase werd het huidige Certus lastenboek onderworpen aan een administratieve doorlichting. Dit houdt een evaluatie in van de huidige normgeving inzake dierenwelzijn waarbij er eveneens gekeken wordt of er bijkomende normen zijn die een meerwaarde kunnen betekenen op vlak van dierenwelzijn.
2

Checklijst

Verder werd op basis van een aantal dierenwelzijnsaspecten een checklijst opgesteld door een werkgroep bestaande uit varkenshouders, dierenartsen, inspecteurs en onderzoekers van diverse universiteiten. In deze werkgroep werd voornamelijk het belang van dierenwelzijn voor de producent en voor het Certus kwaliteitssysteem vooropgesteld.
3

Train the trainer

Doorheen het najaar van 2018 werd een groep van inspecteurs opgeleid om de beoordelingvan deze checklijst correct en objectief uit te voeren. We gaan hierbij uit van het principe van “Train the trainer” met als doel het ontwikkelen van een duurzaam inspectieteam. Dit zal in de eerste maanden van 2019 verder gezet worden door het inoefenen van de checklijst bij het uitvoeren van de reeds geplande Certus audits.
4

Dierenwelzijnsbeleid

Finaal zal in de loop van 2019 op basis van de resultaten van dit project een uitgebreider en duurzaam dierenwelzijnsbeleid geïmplementeerd worden binnen de Certus kwaliteitswerking. Net als alle kwaliteitsdocumenten binnen onze werking zal ook dit beleid periodiek aan een evaluatie worden onderworpen en worden bijgestuurd waar nodig.    

Expertencomité voor dierenwelzijn

Daarnaast wordt op initiatief van Belpork vzw ook gewerkt aan de oprichting van een expertencomité voor dierenwelzijn. Het doel is één comité op te richten dat over de verschillende diersoorten heen en door de verschillende kwaliteitsvzw’s kan worden geconsulteerd zodat vragen en aanpassingen m.b.t. dierenwelzijn binnen de kwaliteitswerking op een gefundeerde en wetenschappelijke manier kunnen worden beantwoord en aangepakt.

Tools

De experten van Bristol University hebben reeds 2 tools ontwikkeld m.b.t. dierenwelzijn op het varkensbedrijf.
Een eerste tool is het gratis trainingsprogramma “EU Welnet Pig training”, ontwikkeld voor inspecteurs die audits uitvoeren op het varkensbedrijf. 

Een tweede tool is het “AssureWel protocol”, een praktisch systeem o.b.v. resultaten van een welzijnsevaluatie dat gebruikt kan worden in kwaliteitssystemen voor verschillende diersoorten als hulpmiddel bij het beoordeling van de naleving van hun dierenwelzijnsnormen.